دست بسر

( دَسْت بَسَر )
{ دَسْت + بَسَر }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - متاسف، متحیر۔