دست تطاول

( دَسْتِ تَطَاوُل )
{ دَس + تے + تَطا + وُل }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (کنایۃً) ظلم و ستم، زیادتی۔