دفتر پارینہ

( دَفْتَرِ پارِینَہ )
{ دَف + تَرے + پا + ری + نَہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پرانی، لایعنی باتیں۔