دفتر خانہ[1]

( دَفْتَر خانَہ[1] )
{ دَف + تَر + خا + نَہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - کمرۂ حسابات۔