دفتر عالم

( دَفْتَرِ عالَم )
{ دَف + تَرے + عا + لَم }
( فارسی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - (مجازاً) دنیا۔