دفتر نگار

( دَفْتَر نِگار )
{ دَف + تَر + نِگار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - محرر، منشی۔