دفتر والا

( دَفْتَر والا )
{ دَف + تَر + وا + لا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - داستاں نویس، مصنف یا مولف۔