دفعۂ ضرورت

( دَفْعَۂ ضَرُورَت )
{ دَف + عے + اے + ضَرُو + رَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فطری تقاضا، حاجت۔