دقت ناک

( دِقَّت ناک )
{ دِق + قَت + ناک }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خطر ناک۔