دقت و مراقبت

( دِقَّت و مَراقِبَت )
{ دِق + قَتو (و مجہول) + مَرا + قِبَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غور و خوض کرنا۔