دل ازدست رفتہ

( دِل اَزْدَسْت رَفْتَہ )
{ دِل + اَز + دَسْت + رَف + تَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عاشقِ بیخود۔