دل افروزی

( دِل اَفْروزی )
{ دِل + اَف + رو (و مجہول) + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دل کو روشن کرنے کا عمل یا کیفیت۔