دل افگاری

( دِل اَفْگاری )
{ دِل + اَف + گا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غم زدگی، رنج۔