دندان دراز

( دَنْدان دَراز )
{ دَن + دان + دَراز }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - لالچی، حریص۔