دندانہ داری

( دَنْدانَہ داری )
{ دَن + دا + نَہ + دا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دَنْدانَہ دار کا اسم کیفیت۔