دنگل بازی

( دَنْگل بازی )
{ دَن (ن غنہ) + گَل + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کُشتی لڑنے کا عمل۔