دو برسی

( دو برسی )
{ دو (و مجہول) + بر + سی }
( پراکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دو سالہ، دو برس کا۔