دو برگی

( دو برگی )
{ دو (و مجہول) + بر + گی }
( پراکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دو پتیوں والا۔