دو بستی

( دو بستی )
{ دو (و مجہول) + پس + تی }
( پراکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مغلیہ عہد۔