دو تن

( دو تَن )
{ دو (و مجہول) + تَن }
( پراکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دہرا