دو چت

( دو چِت )
{ دو (و مجہول) + چِت }
( پراکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پریشان، اضطراب۔