دو عالم

( دو عالَم )
{ دو (و مجہول) + عا + لَم }
( پراکرت )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - دنیا و عقبٰی۔