دو قطبی

( دو قُطْبی )
{ دو (و مجہول) + قُط + بی }
( پراکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دو جانبی، دوہرا۔