دو باری

( دو باری )
{ دو (و مجہول) + با + ری }
( پراکرت )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - دو دفعہ، دوسری بار۔