دل آسائی

( دِل آسائی )
{ دِل + آ + سا + ای }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دلجوئی، تسکین۔