دل باختگی

( دِل باخْتْگی )
{ دِل + باخ + تَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پریشانی، اضطراب۔