دل باختہ

( دِل باخْتہ )
{ دِل + باخ + تَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پریشان، مضطر۔