دل باز

( دِل باز )
{ دِل + باز }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فصیح، لسان۔