دل برشتگی

( دِل بِرِشْتَگی )
{ دِل + بِرِس + تَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دل سوزی، رنج و غم۔