دل برشتہ

( دِل بِرِشْتَہ )
{ دِل + بِرِش + تَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غمگین، ملول۔