دل پروری

( دِل پَرْوَری )
{ دِل + پَر + وَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دلداری، دلجوئی۔