دل چاک

( دِل چاک )
{ دِل + چاک }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مایوس، غمگین۔