دل چلا

( دِل چَلا )
{ دِل + چَلا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دلیر، بہادر۔