دل چور

( دِل چور )
{ دِل + چور (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کم ہمت، بزدل۔