دل خراش آواز

( دِل خَراش آواز )
{ دِل + خَراش + آ + واز }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - درد ناک آواز۔