دل سازی

( دِل سازی )
{ دِل + سا + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش، فرحت۔