دل شادی

( دِل شادی )
{ دِل + شا + دی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشی، مسرت۔