دل شکار

( دِل شِکار )
{ دِل + شِکار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دلربا، محبوب۔