دل شگافی

( دِل شِگافی )
{ دِل + شِگا + فی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دلی اذیت، سخت رنج۔