دل فگاری

( دِل فِگاری )
{ دِل + فِگا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سخت آزردگی۔