دل کشاد

( دِل کُشاد )
{ دِل + کُشاد }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش، مست۔