دلار

( دُلار )
{ دُلار }
( مقامی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پیار، مامتا۔