دلدری

( دِلِدَّری )
{ دِلِد + دَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مفلسی، غریبی۔