دلیل قاطع

( دَلِیل قاطِع )
{ دَلی + لے + قا + طِع }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - انتہائی ثبوت۔