دلیل قطعی

( دَلِیلِ قَطَعی )
{ دَلی + لے + قَطَعی }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - واضع ثبوت۔