دم باز

( دَم باز )
{ دَم + باز }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فریبی، مکار۔