دم بازی

( دَم بازی )
{ دَم + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - "دم باز" کا اسم کیفیت، فریب، عیار۔