دم دوستی

( دَم دوسْتی )
{ دَم + دوس (و مجہول) + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (مجازاً) مدد، ہمدردی۔