دم درازی

( دُم دَرازی )
{ دُم + دَر + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دم دراز کا اسم کیفیت۔