دم لابگی

( دُم لابْگی )
{ دُم + لاب + گی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشامد، عاجزی۔